We love being
your administrator
934 525 393

Aviso legal

En compliment del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades de contacte utilitzades per a la present comunicació estan o seran incloses en un fitxer titularitat de ARMADANS SANCHO, SL amb la finalitat de de poder gestionar la relació professional que ens vincula. Sense perjudici d'això se l’informa que vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com els altres drets que recull el citat reglament, per a això ha de dirigir-se a ARMADANS SANCHO, S.L. carrer Buenos Aires 46 2º1ª, de Barcelona, adjuntant fotocòpia del document acreditatiu d'identitat o bé per correu electrònic a info@armadanssancho.com.
 
En virtut de la llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic (LSSI-CE), aquest missatge i els seus arxius adjunts poden contenir informació confidencial, per la qual cosa informa que el seu ús no autoritzat està prohibit per la llei. Si ha rebut aquest missatge per equivocació, si us plau notifiqui-ho immediatament a través d'aquesta mateixa via i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers adjunts sense llegir-lo o gravar-total o parcialment.
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos de contacto utilizados para la presente comunicación están o serán incluidos en un fichero titularidad de ARMADANS SANCHO, S.L. con la finalidad de poder gestionar la relación profesional que nos vincula.  Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como los demás derechos que recoge el citado reglamento, para lo cual debe dirigirse ARMADANS SANCHO, S.L. calle Buenos Aires 46 2º1ª, de Barcelona, adjuntando fotocopia del documento acreditativo de identidad o bien por correo electrónico a info@armadanssancho.com.
 
En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo Electrónico (LSSI-CE), este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado está prohibido por la ley. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a través de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.